Дэлхийн хэмжээний өлсгөлөнгийн аюул.

Украин дахь үйл явдлуудын нөлөөгөөр хүнсний бүтээгдэхүүний үнэ бүх цаг үеийн түүхэн дээд хэмжээнд хүрсэн байгааг хүнсний бүтээгдэхүүний үнийн индекс харуулж байна хэмээн НҮБ-ын Хүнс газар тариалангийн байгууллага мэдээллэсэн байна.

Эх сурвалж: https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-food-price-index-posts-significant-leap-in-march/en
https://www.reuters.com/world/europe/un-chief-says-time-end-russias-absurd-war-ukraine-2022-03-22/
Дэлхийн хэмжээний өлсгөлөнгийн аюул. Украин дахь үйл явдлуудын нөлөөгөөр хүнсний бүтээгдэхүүний үнэ бүх цаг үеийн түүхэн дээд хэмжээнд хүрсэн байгааг хүнсний бүтээгдэхүүний үнийн индекс харуулж байна хэмээн НҮБ-ын Хүнс газар тариалангийн байгууллага мэдээллэсэн байна. Эх сурвалж: https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-food-price-index-posts-significant-leap-in-march/en https://www.reuters.com/world/europe/un-chief-says-time-end-russias-absurd-war-ukraine-2022-03-22/
WWW.FAO.ORG
FAO Food Price Index posts significant leap in March
War drives large increases in international prices for wheat, maize and vegetable oils.
2
0 Comments 0 Shares