Хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэлтэй холбоотойгоор "МОНГОЛ СҮЛЖЭЭ" ба хэрэглэгч өөрөө дараах үүргийг хүлээнэ.

1. "МОНГОЛ СҮЛЖЭЭ"  хэрэглэгчийн зөвшөөрөлгүйгээр түүний хувийн мэдээллүүдийг бүхлээр буюу хэсэгчлэн авч арилжааны зорилгоор ашиглахгүй

2. Хэрэглэгч өөрийн бүртгүүлсэн хаягийн нууцлал, аюулгүй байдлыг бүрэн хариуцна. Хэрэглэгч өөрийн анхаарал болгоомжгүйгээс нэвтрэх нэр болон нууц үгээ бусдад алдсаны улмаас үүсэх аливаа эрсдэлүүдийн өмнө "МОНГОЛ СҮЛЖЭЭ" хариуцлага үүрэхгүй болно